وبلاگ

تازه های فناوری اطلاعات و مطالب آموزشی

وبلاگ

هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

 بزرگترین گردهمایی مدیران، متخصصان، استادان و کارشناسان منابع انسانی کشور در هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی و هفتمین دوره جایزه ملی ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی 

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.4 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.4 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.6.4

تاریخ بروزرسانی: 1402/11/08

تغییرات:

- اضافه شدن آزمایش کفپوش بتنی مطابق با استاندارد ایران
- اضافه شدن امکان "محاسبه "عوارض و سایر هزینه ها" بعد از مالیات بر ارزش افزوده" {فرم تنظیمات برنامه + فرم قرارداد مقاومت فشاری
بتن}
- اضافه شدن امکان "محاسبه "هزینه مسافت" بعد از مالیات بر ارزش افزوده" {فرم تنظیمات برنامه + فرم قرارداد مقاومت فشاری بتن}
- اضافه شدن امکان پیش فرض قرار دادن آیتم عنوان کالیبراسیون دستگاه جک {فرم تعریف کالیبر دستگاه جک + فرم آزمایش های انجام
شده(شکست) نمونه های مقاومت فشاری بتن}
- اضافه شدن امکان پیش فرض قرار دادن آیتم های مطابقت نتایج آزمون با رده مقاومتی بتن {فرم تنظیمات برنامه + فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان درج و نمایش موقعیت نمونه در حوضچه {فرم آزمایش بتن + گزارش شکست نمونه های بتن}
- اضافه شدن امکان عدم آلارم مجدد اتوماتیک نمونه های 90 روزه ای که سن 28 روزه آنها جواب داده است {گزارش شکست نمونه های بتن}
- اضافه شدن امکان فیلتر نمونه های 90 روزه بعد از امروز {گزارش شکست نمونه های بتن}
- اضافه شدن امکان تعیین محاسبه ضریب اصلاحی بر اساس مبحث 9 آبا 1402 {فرم تنظیمات برنامه}
- رفع مشکل عدم بروزرسانی وضعیت جواب دادن یا ندادن شکست های اتجام شده نمونه ها {فرم آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه
های مقاومت فشاری بتن}
- رفع مشکل عدم نمایش صحیح مقادیر ستون مقاومت مشخصه بتن {گزارش شکست های بتن پروژه}
- رفع مشکل عدم نمایش عنوان پروژه در گزارش مقاومت فشاری بتن اختصاصی استان قم {فرم آزمایش بتن}
- رفع مشکل خطای حذف سطر کالیبراسیون {فرم تعریف ضرایب کالیبراسیون بتن}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 رای)

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.3 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.3 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.6.3

تاریخ بروزرسانی: 1402/07/12

تغییرات:

 - اضافه شدن امکان تعریف کالیبراسیون دستگاه جک
- اضافه شدن امکان تعریف دستگاه جک
- اضافه شدن امکان آزمایش چند(بیش از یک) میلگرد {فرم آزمایش های انجام شده مغزه گیری بتن سخت شده}
- اضافه شدن امکان خروجی اکسل {فرم صندوق}
- اضافه شدن گزارش شکست های بتن پروژه
- اضافه شدن گزارش وضعیت تکمیل قراردادها
- بهینه سازی امکان انتخاب کالیبراسیون دستگاه جک { فرم ضرایب کالیبراسیون بتن}
- بهینه سازی امکان انتخاب کالیبراسیون دستگاه جک { فرم آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه های مقاومت فشاری بتن}
- بهینه سازی امکان انتخاب کالیبراسیون دستگاه جک { فرم آزمایش های انجام شده مغزه گیری بتن سخت شده}
- بهینه سازی امکان تغییر چاپگر در همه آزمایش ها
- بهینه سازی آزمایش و گزارش آزمایش مغزه گیری بتن { فرم آزمایش مغزه گیری بتن}
- بهینه سازی فیلترهای گزارش شکست ها {گزارش شکست نمونه ها}
- رفع مشکل عدم نمایش شماره تلفن همراه کارفرما { فرم ارسال پیامک - نتیجه آزمایش}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 رای)

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.2 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.2 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.6.2

تاریخ بروزرسانی: 1402/04/05

تغییرات:

 - اضافه شدن آزمایش مغزه گیری بتن مطابق با استاندارد "ایران 12306"
- اضافه شدن نوع ترک به گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش "نوع ترک" در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد جوش}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد کشش میلگرد}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد برق}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد پلی استایرن}
- اضافه شدن نمایش شماره جک در گزارش دفتر ثبت مشخصات نمونه های بتن {گزارش دفتر ثبت مشخصات نمونه های بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش لوگوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت شماره میکسر به ازاری هر قالب نمونه جهت استفاده در نمونه برداری مرکب {فرم آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه های بتن}
- اضافه شدن امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش "وضعیت مطابقت نتایج آزمون" در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن امکان تعیین وضعیت مطابقت نتایج آزمون توسط نظر مسئول فنی آزمایشگاه در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش "وضعیت نتایج استوانه ای" در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن امکان نمایش وضعیت برای نتایج استوانه ای در فرم های آزمایش بتن و آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه های بتن و گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- باز طراحی گزارش چاپی شیت عمومی مطابق با استاندارد "ایران 1608-3" {فرم آزمایش بتن}
- باز طراحی گزارش چاپی شیت عمومی مطابق با استاندارد "ایران 3132" {فرم آزمایش کشش میلگرد}
- رفع مشکل عدم نمایش لیست چک ها در گزارش قرارداد برق {فرم قرارداد برق}
- رفع مشکل عدم نمایش لیست چک ها در گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد پلی استایرن}
- رفع مشکل ذخیره نشدن تغییرات قرارداد {فرم قرارداد بتن}
- رفع مشکل خطا در ارسال مشخصات آزمایش به سایت {فرم آزمایش بتن}
- رفع مشکل عدم نمایش آدرس کارفرما در قرارداد چاپی بتن {فرم قرارداد بتن}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 رای)

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.1 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.1 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.6.1

تاریخ بروزرسانی: 1401/08/02

تغییرات:

- اضافه شدن امکان تعریف متن پیش فرض برای فیلد "نظرات مسئول فنی آزمایشگاه" فرم آزمایش بتن {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش "محور" در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان تغییر واحد اندازه گیری نیروی اصلاحی در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن گزارش دفتر ثبت مشخصات نمونه های بتن
- اضافه شدن امکان افزودن آیتم "سایر" به مقاومت مشخصه بتن {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان فارس {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی جستجوی آزمایش ها {فرم آزمایش بتن}
- رفع مشکل اعشار نیروی اصلاحی در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 رای)

روز فناوری اطلاعات مبارک

روز فناوری اطلاعات مبارک

روز فناوری اطلاعات مبارک

 

روز فناوری اطلاعات مبارک


بیست و دوم تیرماه همزمان با سالروز تولد "محمد بن موسی خوارزمی" به عنوان "روز فناوری اطلاعات" نام گذاری شده است.

در سالهای اخیر به ویژه بعد از شروع پاندمی کرونا، همه ما نقش فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت زندگی، کار و ارتباطات مان را بیشتر درک کرده ایم. IT به ما کمک کرد که با وجود فاصله و دوری از محل کار و اطرافیانمان بتوانیم موثرتر کار کرده و با هم در ارتباط باشیم.

این روز مبارک را به همه متخصصان و همکاران فعال و پیشرو در این صنعت به ویژه همکاران محترم شاغل در بخش IT تبریک عرض می کنیم و آرزوی موفقیت روزافزون همراه با شادی و سلامتی را برای این عزیزان آرزومندیم.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 رای)

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.7 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.7 بروزرسانی شد

 

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.7 بروزرسانی شد

 

نسخه: 2.0.0.7

تاریخ بروزرسانی: 1401/01/26

 

تغییرات:

 

 - اضافه شدن امکان انتخاب نوع حق بیمه پایه {فرم بیمه شدگان خرید خدمت از شرکت های بیمه}

 - اضافه شدن امکان تعریف حق بیمه پایه افراد جدید به مشخصات شرکت بیمه طرف خرید خدمت {فرم تنظیمات و تعاریف برنامه}

 - اضافه شدن امکان کنترل شماره پرونده تکراری بر اساس بیمه طرف خرید خدمت

 - بازنویسی و بازطراحی فرم های مرتبط با بیمه شدگان خرید خدمت از شرکت های بیمه

- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 رای)

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.9 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.9 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.5.9

تاریخ بروزرسانی: 1400/10/30

تغییرات:

 - اضافه شدن گزارش "آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه های بتن" {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان فیلتر بر اساس شماره قرارداد {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب واحد پیش فرض برای وزن مخصوص در تنظیمات برنامه {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش عیار بتن و رده بتن در شیت نظام مهندسی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب اضافه شدن "آدرس پروژه" به متن پیامک های ارسالی {فرم ارسال پیامک - نتیجه آزمایش}
- اضافه شدن امکان تعریف متن پیش فرض برای فیلد "توضیحات" فرم آزمایش کشش میلگرد {فرم تنظیمات برنامه}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 رای)

فناوری پارسا
logo-samandehi