هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

 بزرگترین گردهمایی مدیران، متخصصان، استادان و کارشناسان منابع انسانی کشور در هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی و هفتمین دوره جایزه ملی ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی